Samanta

Dưỡng Thân sẽ bao gồm các mục sau:

– Công việc

– Tập luyện

– Ẩm thực 

– Thời tiết

– Nghỉ ngơi

– Chống độc hại từ bên ngoài

– Chữa bệnh