Samanta
  1. Một cuộc đời – Một vầng nhật nguyệt

(cuộc đời đức Phật), trọn bộ 06 tập

Tác giả: Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Trích: Đức Phật nhiếp hóa anh em đạo sĩ Kassapa (Ca Diếp)

Cuộc luận chiến về chiêm tinh

Bản mềm trên web 05 tập bản cũ (tương đương đến phần đầu tập 5 của bản mới)

Tập 1Tập 2Tập 3Tập 4Tập 5

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

Bản mềm phiên bản mới, trọn bộ 06 tập

Tập 1Tập 2Tập 3Tập 4Tập 5Tập 6

Nguồn: Trang nhà Quảng Đức

File MP3 phiên bản mới trọn bộ 06 tập:Tập 5, Nguồn: Trang nhà Quảng Đức 

  1. Hành hương tâm linh (truyện dài tư tưởng)

Tác giả: Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

  1. Một cuộc đời một ngôi sao

(cuộc đời ngài Xá Lợi Phất (Sariputta)

Tác giả: Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Nguồn: Đạo Phật ngày nay

  1. Thái độ của Đạo Phật với các tôn giáo khác

Tác giả: K Sri Dhammananda

Dịch giả: Thích nữ Giới Hương

Nguồn: Giao điểm online

  1. Chân lý vô ngôn (thư thầy trò số 5)

Tác giả: Viên Minh – Đức Tâm

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

  1. Thư gởi thầy số 6

Tác giả: Như Hải

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

  1. Tôn trọng sự khác biệt, nhưng khg nhất thiết phải đồng ý

Trích Sống viên mãn kiếp này

  1. Các bài giảng của đức Phật cho những người theo tôn giáo khác

  1. Thay đổi quan điểm của người khác

 

  1. Giới cấm thủ

 

Tham khảo:

Tranh luận, Hòa giải