Samanta
  1. Chuyện bà Visakha

Vị đại thí chủ của đức Phật 

Xin dâng 08 vật trọn đời 

  1. Kinh Thiện Sinh (lễ bái sáu phương): Siṅgalovādasutta

Kinh Trường Bộ 31 (Dīgha Nikāya)

  1. Hôn nhân hạnh phúc

Tác giả: K. Sri. Dhammananda

Dịch giả: Sư Thiện Minh

Nguồn: Dhamma Aid Asia

  1. Bạn hữu

trích Tăng Chi Bộ Kinh

  1. Lòng hiếu thảo trong Kinh điển Pali

Tác giả: Bình Anson

Nguồn: Buddha Sasana

  1. Cha mẹ bằng với Phạm Thiên

trích Tăng Chi Bộ Kinh

  1. Lời dạy của đức Phật về sự thành tựu trong gia đình, nơi công sở và ngoài xã hội

Tác giả: Bhikkhu Basnagoda Rahula

Dịch giả: Diệu Liên Lý Thu Linh và Diệu Ngộ Mỹ Thanh

Bản tiếng Anh: The Buddha’s Teachings on Prosperity at home at work in the world

  1. Thương yêu theo phương pháp Bụt dạy

Tác giả: HT Nhất Hạnh

Nguồn: Thư viện Hoa sen

Bài giảng: Thương yêu theo phương pháp Bụt dạy

Nguồn: Làng Mai

  1. Sự tương giao và mối quan hệ

Tác giả: HT Viên Minh

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

  1. Why Worry! (Sao phải lo lắng!)

Tác giả: K. Sri. Dhammananda

Dịch giả: Pháp Minh Trịnh Đức Vinh

 

Tham khảo:

Hôn nhân

Tranh luận, Hòa giải

Tứ vô lượng tâm: Từ, Bi, Hỷ, Xả