Samanta
  1. Tìm hiểu Phước Bố thí

Tác giả: Sư Hộ Pháp

Nguồn: Trung Tâm Hộ Tông

Những đại thí chủ xuất sắc về hạnh bố thí:

Phú hộ Anāthapiṇḍika Cấp Cô Độc

Bà đại thí chủ Visākhā

đức vua Asoka

  1. Phước Thiện

Tác giả: Sư Hộ Pháp

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

  1. Con đường phục vụ,

Trích Thiền quán – Con đường của Tuệ giác

Tác giả: Joseph Goldstein, Jack Kornfield

Dịch giả: Pháp Minh Trịnh Đức Vinh

  1. Ba trụ pháp ba la mật,

Trích Ba mươi ngày Thiền quán

Tác giả: Joseph Goldstein

Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên

Nguồn: Buddha Sasana

  1. Pháp hạnh Bố thí Ba la mật

Trích Pháp Hạnh Ba la mật

Tác giả: sư Hộ Pháp

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

  1. Mẹ Mātikagama (Người hộ độ tuyệt vời)

Trích Con gái đức Phật

Tác giả: Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Nguồn: Trang nhà Quảng Đức

  1. Cúng dường cao thượng

Trích Con đường Hạnh phúc

Tác giả: HT Viên Minh

     8. Lợi mình và lợi người

Tăng Chi Bộ Kinh, Chương 4: Bốn Pháp

9. Lý tưởng Bồ tát trong Phật giáo Nguyên thủy

trích Hương vị Pháp Bảo

Tác giả: U Silananda

Nguồn: Buddha Sasana

10. Lý tưởng của Bồ tát hay Bồ tát Đạo

trích Đức Phật và Phật Pháp

Tác giả: Narada Maha Thera

Nguồn: Buddha Sasana

      11. Hãy ra đi như những cánh chim trời tự do

trích Một cuộc đời Một vầng nhật nguyệt

Tác giả: Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

12. Bố thí độ

Tác giả: Tỳ khưu Chánh Minh

Nguồn: Buddha Sasana

  1. Cuộc đời không bị tiền bạc trói buộc

(Cúng dường tiền bạc cho tu sĩ?)

Tác giả: Tỳ khưu Dhamminda

Dịch giả: Thanh Liên

Nguồn: Đạo Phật ngày nay

14. Nhận diện tà sư

Tác giả: Gurugaveska

Dịch giả: Minh Thức

Nguồn: Samanta

Nguyên bản tiếng Anh: Are you a member of a Cult?

Tham khảo:

Nghiệp – Nhân quả

Đạo đức và Giới luật (vô úy thí)

Tứ vô lượng tâm: Từ, Bi, Hỷ, Xả