Samanta
  1. Pháp duyên khởi

Tác giả: Mahasi Sayadaw

Dịch giả: Tỳ kheo Minh Huệ

Nguồn: Buddha Sasana

Bản tiếng Anh: Discourse on Dependent Origination

  1. Thập nhị nhân duyên

Trích Ba mươi ngày Thiền quán

Tác giả: Joseph Goldstein

Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên

Nguồn: Buddha Sasana

  1. Thập nhị nhân duyên và ngũ uẩn

Trích Thực tại hiện tiền

Tác giả: HT Viên Minh

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

File MP3: nguồn Trung Tâm Hộ Tông

  1. Thuyết thập nhị nhân duyên

Tác giả: U Than Daing (dựa theo phương pháp của Ngài Mogok)

Bản tiếng Anh: The Doctrine of Paticcasamuppāda

  1. Thập nhị nhân duyên

Tác giả: Piyassadi Maha Thera

Dịch giả: Phạm Kim Khánh

Nguồn: Buddha Sasana

Tham khảo:

Nghiệp – Nhân quả

Tứ Diệu Đế

Tam tướng: Vô thường, Khổ, Vô ngã