Samanta

  1. Kinh Từ Bi (Mettā Sutta), Tiểu Bộ IX

Bản dịch của HT Thích Minh Châu:

Bản dịch của Sư Indacanda

  1. Rải tâm Từ tới các loài rắn

Tăng Chi Bộ Kinh: Chương 4: Bốn Pháp

4.2.2.7 Vua các loài rắn Ahirājasuttaṃ

Chuyện tiền thân số 203

Chuyển thể thành bài hát:  “Tôi có tâm Từ”

  1. Vẻ đẹp cuộc sống dưới ánh sáng Tứ Diệu Đế

Tác giả: sư cô Pháp Hỷ (Dhammananda)

Nguồn: Dhamma Aid Asia

  1. Hạnh phúc an lành tâm Từ

Tác giả: Sư Hộ Pháp

  1. Sống với tâm Từ

Tác giả: Sharon Salzberg

Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên

Nguồn: Rộng mở Tâm hồn

  1. Cái chết và lòng từ bi

Trích Ba mươi ngày Thiền quán

Tác giả: Joseph Goldstein

Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên

Nguồn: Buddha Sasana

  1. Từ Bi Hỷ Xả: sư Khánh Hỷ giảng
  2. Hôn nhân Hạnh phúc

Tác giả: Dhammananda

Nguồn: Dhamma Aid Asia

  1. Người biết ơn và đền ơn

Tác giả: Sư Hộ Pháp

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

  1. Yêu thương con đúng cách

Tác giả: Bhikkhu Panyananda

Dịch giả: Phạm Hồng Phương, Nguyễn Thị Tuyết Mai

Nguồn: Samanta

11.Yêu thương con đúng cách

Sư cô Pháp Hỷ (Dhammananda) giảng

12. Niệm rải Tâm Từ

Ban tu thư Như Lai Thiền viện sưu tầm

 

Tham khảo

Thiền bảo hộ