Samanta
 1. Kệ quán tưởng

Nguồn: Samanta sưu tầm

 1. Kinh Giáo Giới Anāthipindika

(Kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc)

Nguồn: Trung Bộ Kinh, 143 (Majjhima Nikaya, Anāthapindikovāda sutta)

 1. Kinh Nhất dạ hiền giả

Nguồn: Trung Bộ Kinh, 131 (Majjhima Nikaya Bhaddekaratta sutta)

 1. Chuyện Bhikkhuni Patacara và các đệ tử

Nguồn: Trưởng lão ni kệ, phẩm 5 – tập 5 kệ, phẩm 6 tập 6 kệ

 1. Chuyện Bhikkhuni Kisa Gotami

Nguồn: Trưởng lão ni kệ, phẩm 10 – tập 10 kệ

 1. Ngôi nhà thật sự

Tác giả: Ajahn Chah

Nguồn: Buddha Sasana

 1. Ba mươi ngày Thiền quán

Tác giả: Joseph Goldstein

Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên

Nguồn: Buddha Sasana

 1. Mở rộng cửa tâm mình

Tác giả: Ajhan Bram

Dịch giả: Chơn Quán Trần Ngọc Lợi

Nguồn: Thư viện Hoa Sen

 1. Thư thầy trò 1

Tác giả: HT Viên Minh

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

 1. Tuyển tập thư thầy

Tác giả: HT Viên Minh

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

 1. Kinh Ngoài Bức Tường (Tirokuddasuttam)

Kinh Tiểu Bộ, Tiểu Tụng 7 (Khuddaka Nikaya, Khuddakapathapali 7)

 1. Rải tâm Từ

(Nên dùng nhạc này trong lễ viếng.)

https://www.youtube.com/watch?v=S5JAVk3Qwi8

https://www.youtube.com/watch?v=j-dDvDegbGY

Lời tiếng Việt: Xem phần rải tâm Từ trong Tài liệu hướng dẫn Hành thiền

 1. Niệm sự chết 

Kinh Tăng Chi Bộ, Tập 8, phẩm Song Đôi: III 73 và IV 74 (8.2.3.3 và 8.2.3.4)

Tham khảo:

Tam tướng: Vô thường, Khổ, Vô ngã