Samanta

  1. Đại Kinh 40, Trung Bộ Kinh 117
  1. Con đường cổ xưa

Tác giả: Payissadi

Dịch giả: Tỳ khưu Pháp Thông

Nguồn: Buddha Sasana

Bản tiếng Anh: The Buddha’s ancient Path

  1. Bát Chánh Đạo – Con đường đến Hạnh phúc

Tác giả: Bhante Henepola Gunaratana

Dịch giả: Diệu Liên Lý Thu Linh

Nguồn: Thư viện hoa sen

Bản tiếng Anh: Eight Mindful Steps to Happiness

  1. Sống trong thực tại

Tác giả: HT Viên Minh

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

File MP3: nguồn Trung Tâm Hộ Tông

 

Tham khảo thêm:

Đạo Đế trong Tứ Diệu Đế

Đạo đức và Giới luật

Công việc (Chánh mạng)

Nghiệp – Nhân quả