Samanta
 1. Ngũ trần cái

 Trích Con đường Thiền chỉ và Thiền quán

Tác giả: Bhante Henepola Gunaratana

Dịch giả: Tỳ khưu Pháp Thông

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

Bản tiếng Anh: The Path of Senerity and Insight

Tham khảo: A Critical Analysis of the Janas

 1. Chánh niệm Thực tập Thiền quán

Tác giả: Bhante Henepola Gunaratana

Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên

Nguồn: Thư viện Hoa sen

Bản tiếng Anh: Mindfulness in plain English

 1. Ngũ trần cái

Trích Thiền quán – Con đường của Tuệ giác

Tác giả: Joseph Goldstein, Jack Kornfield

Dịch giả: Pháp Minh Trịnh Đức Vinh

Nguồn: Samanta

 1. Liệt kê các chướng ngại và phiền não theo Abhidhamma

Trích Vi Diệu Pháp toát yếu

Tác giả: Bhadanta Anuruddhacariya

Narada Maha Thera chuyển dịch từ Pali sang Anh ngữ và chú giải

Dịch giả: Phạm Kim Khánh

Nguồn: Buddha Sasana

Bản tiếng Anh: A Manual of Abhidhamma

Nguồn: Buddha Net

 1. Các tâm sở bất thiện theo Abhidhamma

Trích Vi Diệu Pháp toát yếu

Tác giả: Bhadanta Anuruddhacariya

Narada Maha Thera chuyển dịch từ Pali sang Anh ngữ và chú giải

Dịch giả: Phạm Kim Khánh

Nguồn: Buddha Sasana

Bản tiếng Anh: A Manual of Abhidhamma

Nguồn: Buddha Net

 1. Thư từ Mara (Ma vương)

Tác giả: Venerable Punnadhammo

Nguồn: Samanta

Bản tiếng Anh: Letter from Mara

 1. Giảng giải Kinh Đoạn giảm

Tác giả: Mahasi Sayadaw

Dịch giả: Tỳ khưu Pháp Thông

Nguồn: Viên Không 

Bản tiếng Anh: Discurse on the Sallekha Sutta

 1. Đoạn trừ lậu hoặc

Tác giả: Acharya Buddharakkhita

Dịch giả: Tỳ khưu Pháp Thông

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

Kinh Tất cả lậu hoặc (bản tiếng Anh): Sabbasava Sutta

 1. 10 đạo binh ma

Trích Ngay trong kiếp sống này

Tác giả: U Pandita

Dịch giả: Sư Khánh Hỷ

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

Bản tiếng Anh: In this very life

File MP3: nguồn Tịnh An Lan Nhã (Khemarama)

 1. Thư thầy trò 16

Tác giả: HT Viên Minh

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

 1. Các bài Kinh nói về dục

 

 

 1. Các bài Kinh nói về sân

 

 

Tham khảo:

Tâm lý học Phật giáo