Samanta
  1. Những chuẩn bị trước khi hành Thiền Định

Trích Con đường Thiền chỉ và Thiền quán

Tác giả: Bhante Henepola Gunaratana

Dịch giả: Tỳ khưu Pháp Thông

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

Bản tiếng Anh: The Path of Senerity and Insight

Tham khảo: A Critical Analysis of the Janas

File MP3: nguồn Pháp Âm Nguyên Thủy

http://trungtamhotong.org/NoiDung/ThuVien/ConDuongThien/ChuongII.htm

  1. Điều kiện chuẩn bị cho việc hành thiền Định

 Chương 3: Mô tả Định – Nhận một đề mục Quán

Thanh tịnh Đạo

Tác giả: Buddhaghosa

Dịch giả: Thích Nữ Trí Hải

Nguồn: Buddha Sasana

Bản tiếng Anh: The Path of Purification (Bhikkhu Nanamoli)

  1. Bản đồ hành trình tâm linh

Tác giả: Sayadaw U Jotika

Dịch giả: Sư Tâm Pháp

Chương 1: Chuẩn bị tâm

Chương 2: Những kỹ năng và hiểu biết cơ bản

Chương 3: Con đường bước vào Thiền Vipassana

File MP3: nguồn: Thiền quán tâm (File mp3, không có bản mềm)

Bản tiếng Anh: A map of the journey

4. Cây giác ngộ và dòng sông không trở lại

Tác giả: Thiền sư Sujiva

Bản tiếng Anh: The Tree of Wisdom – The River of No return

Tham khảo:

Niềm tin

Vai trò của vị Thầy