Samanta
  1. Niệm và Định

Trích Chánh niệm Thực tập Thiền quán

Tác giả: Bhante Henepola Gunaratana

Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên

Nguồn: Thư viện Hoa sen

Bản tiếng Anh: Mindfulness in plain English

  1. Con đường Thiền chỉ và Thiền quán

Tác giả: Bhante Henepola Gunaratana

Dịch giả: Tỳ khưu Pháp Thông

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

Bản tiếng Anh: The Path of Senerity and Insight

Tham khảo: A Critical Analysis of the Janas

  1. Phân biệt thiền định và thiền tuệ

Trích Minh sát tu tập

Tác giả: Achaan Naeb

Dịch giả: Tỳ khưu Pháp Thông

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

  1. Thiền Phật giáo Nguyên thủy và Phát triển

Tác giả: HT Viên Minh

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

File MP3: chưa thấy trên mạng

  1. Pháp hành Thiền Định

Tác giả: Sư Hộ Pháp

Nguồn: Trung Tâm Hộ Tông

  1. Pháp hành Thiền Tuệ

Tác giả: Sư Hộ Pháp

Chưa có bản mềm trên web.

Tham khảo tác phẩm cùng đề tài và tác giả: Tìm hiểu Pháp hành Thiền Tuệ

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

  1. Kinh: 04 loại hành giả

Kinh … Tăng chi Bộ Kinh ….

  1. Sát na Định

Trích Bản đồ hành trình tâm linh

Tác giả: Sayadaw U Jotika

Dịch giả: Sư Tâm Pháp

File MP3: nguồn: Thiền quán tâm (File mp3, không có bản mềm)

Bản tiếng Anh: A map of the journey