Samanta
  1. Kinh Niệm Xứ, Trung Bộ Kinh, 10
  2. Kinh Đại Niệm Xứ, Trường Bộ 22
  3. Kinh Thân hành niệm, Trung Bộ Kinh, 119
  1. Minh sát Thực tiễn

Tác giả: Mahasi Sayadaw và một số tác giả khác

Dịch giả: Tỳ khưu Pháp Thông

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

Ghi chú: Trên Trung tâm Hộ Tông thiếu bài cuối “Tại sao lại phải Thiền” của Bhikkhu Piyananda

Bản tiếng Anh:

Thực hành căn bản: Practical Insight Meditation

Phỏng vấn Thiền sư Mahasi: An Interview with Mahasi

  1. Đại Niệm Xứ

Tác giả: U Silananda

Dịch giả: Sư Khánh Hỷ

Nguồn: Buddha Sasana

  1. Bản đồ hành trình tâm linh

Tác giả: Sayadaw U Jotika

Dịch giả: Sư Tâm Pháp

File MP3: nguồn: Thiền quán tâm (File mp3, không có bản mềm)

Bản tiếng Anh: A map of the journey

  1. Sống trong thực tại

Tác giả: HT Viên Minh

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

File MP3: nguồn Trung Tâm Hộ Tông

8. Tương Ưng Niệm Xứ

Tương Ưng Bộ Kinh

Tham khảo:

Chánh niệm trong Bát Chánh Đạo

Kinh tham khảo 2

Sách tham khảo 2