Samanta
Sự cần thiết của vị Thầy

trích Tại sao lại phải lo lắng

Tác giả: K. Sri. Dhammananda

Dịch giả: Pháp Minh Trịnh Đức Vinh

Chương 5: Tại sao chúng ta đau khổ?

 

Thiền nên được thực hành dưới sự hướng dẫn cẩn thận của một
vị Thầy nhiều kinh nghiệm, nếu không nó có thể sẽ tạo nhiều ảnh
hưởng nghiêm trọng lên tính cách. Không có sự hướng dẫn thích
hợp, thành công bước đầu có thể bị xem như đạt được mục đích cuối
cùng và chúng ta có thể có các ý tưởng phóng đại về sự phát triển tâm
linh của mình. Ngay cả những hành giả nhiều kinh nghiệm cũng có
thể ngu ngốc nghĩ rằng họ đã có những thành tựu tâm linh mà thực
ra họ chưa hề đạt được. 
Sự vô minh của hành giả.
Một lần, một vị sư đã phát triển việc hành thiền của mình đến 
độ nhập định (absorption: jhāna). Vị sư đã có thể biến sự sáng tạo tinh
thần của mình thành một hình ảnh cụ thể khiến cho những người
khác có thể nhìn thấy được. Do đó, ông nghĩ rằng mình đã đạt tới
trạng thái Hoàn hảo và trở thành một vị Thánh (Arahant: A la hán).
Vị sư đó có một người đệ tử hành thiền đến trình độ trở thành 
một vị Thánh. Khi người đệ tử đạt tới trình độ này, ông nhận ra vị thầy 
của mình không thể phát triển xa hơn nữa vì tính kiêu ngạo [tự cho
mình là một bậc Thánh trong khi chưa đạt tới trình độ này]. Nhưng
vấn đề là làm sao để vị thầy của ông nhận ra sự thật này.
Một ngày, người đệ tử đến gặp vị thầy và hỏi liệu ông ta có phải
là một vị Thánh hay không. Người thầy trả lời: “Tất nhiên rồi, thầy là
một vị Thánh. Thầy có thể chứng minh điều đó. Bằng năng lực của
tâm mình, Thầy có thể tạo ra bất kỳ thứ gì con muốn.”
 “Thầy hãy tạo ra một con voi đi”, người đệ tử đề nghị. Một con 
voi lớn xuất hiện trước họ. “Giờ thầy hãy làm cho nó tấn công Thầy”,
người đệ tử nói tiếp. Vị thầy làm cho con voi tấn công mình. Ngay khi
con voi bắt đầu chạy đến, vị Thầy hoảng sợ đứng dậy khỏi chỗ ngồi và
cố gắng chạy.
Thấy vậy, người đệ tử liền nói: “Xin Thầy chờ đã. Nếu Thầy là một
vị Thánh, Thầy không thể sợ hãi, tại sao Thầy lại bỏ chạy?” Chỉ đến khi đó vị Thầy mới nhận ra mình chưa đạt được Thánh quả.