Samanta
Kệ quán tưởng

5 điều quán tưởng

 

Thế Tôn lời dạy tỏ tường

Năm điều quán tưởng phải thường xét ra

Ta đây phải có sự già

Thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn,

Ta đây bệnh tật phải mang

Thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành,

Ta đây sự chết sẵn dành,

Thế nào tránh thoát tử vong đến kỳ,

Ta đây phải chịu phân ly,

Nhân, vật quý mến ra đi biệt mà,

Ta đi với Nghiệp của ta,

Dù cho tốt xấu tạo ra tự mình,

Theo ta như bóng theo mình,

Ta thọ quả báo phân minh kết thành.

 

Kinh Pháp Cú (phẩm Cấu uế)

235. Ngươi nay giống lá héo,

Diêm sứ đang chờ ngươi,

Ngươi đứng trước cửa chết,

Đường trường thiếu tư lương.

236. Hãy tự làm hòn đảo,

Tinh cần gấp, sáng suốt,

Trừ cấu uế, thanh tịnh,

Đến thánh địa chư thiên.

237. Đời ngươi nay sắp tàn,

Tiến gần đến Diêm vương.

Giữa đường không nơi nghỉ,

Đường trường thiếu tư lương.

 

Thân như chiếc lá vàng,

Bên bờ ranh cõi chết,

Tử thần đang đứng đợi,

Sao chưa có hành trang?