Samanta

Đạo Phật trong quản trị doanh nghiệp và tổ chức là một lĩnh vực còn khá mới mẻ và ít tài liệu tham khảo, đa số mới đề cập đến vấn đề đạo đức trong kinh doanh mà thôi. Trong khi đó, chân lý với tính thực tiễn và phổ quát của mình có thể thể hiện trong mọi lĩnh vực của kinh doanh, ... Xem thêm

—Có năm nghề buôn bán này, này các Tỷ-kheo, một nam cư sĩ không nên làm. Thế nào là năm? Buôn bán đao kiếm, buôn bán người, buôn bán thịt, buôn bán rượu, buôn bán thuốc độc. Có năm nghề buôn bán này, này các Tỷ-kheo, một nam cư sĩ không nên làm. Xem thêm