Samanta

  1. Tương Ưng Căn, Tương Ưng Bộ Kinh 48 a
  1. Tương Ưng Căn, Tương Ưng Bộ Kinh 48 b
  1. Tương Ưng Chánh Cần, 49
  1. Tương Ưng Như ý túc, Tương Ưng Bộ Kinh 51
  1. Tứ chánh cần, Tứ như ý túc

Trích Kinh nghiệm Thiền quán

Tác giả: Joseph Goldstein

Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên

Nguồn: Rộng mở Tâm hồn

Ghi chú: Mới có 03 chương đầu, còn thiếu 04 chương sau.

  1. 9 yếu tố tăng cường ngũ căn

Trích Ngay trong kiếp sống này

Tác giả: U Pandita

Dịch giả: Sư Khánh Hỷ

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

Bản tiếng Anh: In this very life

File MP3: nguồn Tịnh An Lan Nhã (Khemarama)

7. Chánh tinh tấn

Bát Chánh Đạo – Con đường đến Hạnh phúc

Tác giả: Bhante Henepola Gunaratana

Dịch giả: Diệu Liên Lý Thu Linh

Nguồn: Thư viện hoa sen

Bản tiếng Anh: Eight Mindful Steps to Happiness

8. Chánh Tinh tấn

Trích Con đường cổ xưa

Tác giả: Payissadi

Dịch giả: Tỳ khưu Pháp Thông

Nguồn: Buddha Sasana

Bản tiếng Anh: The Buddha's ancient Path

9. Nhiệt tâm cần mẫn

Sống trong thực tại

Tác giả: HT Viên Minh

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

File MP3: nguồn Trung Tâm Hộ Tông

10. Năm khả năng (Ngũ căn)

Trích Thiền quán – Con đường của Tuệ giác

Tác giả: Joseph Goldstein, Jack Kornfield

Dịch giả: Pháp Minh Trịnh Đức Vinh

Nguồn: Samanta

Không có bản mềm trên web

11. Sống viên mãn kiếp này

(Những mẩu chuyện và lời dạy của ngài Munindra)

Tác giả: Mirka Knaster

Nguồn: Thư viện Hoa sen

Bản tiếng Anh: Living this life fully

File MP3: nguồn Vô môn Thiền tự