Samanta

     1. Tinh hoa văn hóa dưỡng sinh

Bùi Hạnh Cẩn – Bích Hằng – Việt Anh biên dịch

Nguồn: Samanta

      2. Cái Dũng của Thánh Nhân

Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần

Phụ lục: Phép dưỡng sinh của Cương Điền

Điềm đạm cách ngôn

Nguồn: Liên mạng Việt Nam

      3. Bài Kinh cho người bệnh (Kinh Thất Giác Chi)

Tác giả: Sư Hộ Pháp

Nguồn: Buddha Sasana

4. Thất giác chi – Liều thuốc xóa đi mọi bệnh tật

Tác giả:

Dịch giả: Pháp Minh Trịnh Đức Vinh

Nguồn: Samanta

Bản gốc tiếng Anh

      5. Thư thầy trò số 58

Tác giả: HT Viên Minh

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

6. Nơi ấy cũng là bây giờ  và ở đây

Tác giả: Zon Kabat Zin

Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên

Nguồn: Buddha Sasana

      7. Phương pháp chữa bệnh bằng Thiền quán

     Tác giả: Mahasi Sayadaw

      Dịch giả: Sư Tăng Định

      Nguồn: Buddha Sasana

 1. Vẻ đẹp cuộc sống dưới ánh sáng Tứ Diệu Đế

Tác giả: Sư cô Pháp Hỷ (Dhammananda)

Nguồn: Dhamma Aid Asia

 1. Sống viên mãn kiếp này

(Những mẩu chuyện và lời dạy của ngài Munindra)

Tác giả: Mirka Knaster

Nguồn: Thư viện Hoa sen

Bản tiếng Anh: Living this life fully

File MP3: nguồn Vô môn Thiền tự

 1. Mở rộng cửa tâm mình

Tác giả: Ajahn Bram

Dịch giả: Chơn Quán Trần Ngọc Lợi

Nguồn: Thư viện Hoa sen

 1. Tại sao chúng ta phải lo lắng

Tác giả: K. Sri. Dhammananda

Dịch giả: Pháp Minh Trịnh Đức Vinh

Nguồn: Samanta

 1. Tìm hiểu Pháp môn niệm ân đức Phật

Tác giả: Sư Hộ Pháp

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

http://www.trungtamhotong.org/thuvien/index.php?l_id=111

 

Tham khảo:

 1. Bố thí, Phước thiện
 2. Tứ vô lượng tâm
 3. Đạo đức và Giới luật
 4. Tâm lý học Phật giáo
 5. Tứ niệm xứ
 6. Tứ chánh cần, Tứ như ý túc, Ngũ căn, Ngũ lực
 7. Thất giác chi
 8. Bát Chánh Đạo
 9. 10 ba la mật