Samanta
  1. Con đường của Phật, 30 ngày thiền quán
  2. A la hán, Phật, Bồ tát
  3. Phỏng vấn sư Thanissaro về Theravada
  4. Chân lý vô ngôn

Tham khảo:

Đạo Phật và các tôn giáo khác