Samanta
  1. Dưỡng sinh (Nội Kinh)

Nguồn:

  1. Tinh hoa văn hóa dưỡng sinh

Nguồn:

  1. Hải Thượng Lãn Ông

Nguồn:

  1. Tử Siêu Y Thoại

Nguồn:

  1. Dưỡng sinh (Trang Tử Nam Hoa Kinh)

Thu Giang Nguyễn Duy Cần dịch và bình chú

Nguồn:

  1. Cái Dũng của Thánh Nhân

Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần

  1. Thư thầy trò số 58

Tác giả: HT Viên Minh

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

  1. Dưỡng sinh

Tác giả: bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng

  1. Thất Giác Chi

Nguồn: