Samanta
  1. Kinh Tiểu nghiệp Phân biệt

Trung Bộ Kinh, số 135

  1. Kinh Đại nghiệp phân biệt

Trung Bộ Kinh, số 136

  1. Chánh Kiến và Nghiệp

Tác giả: Ledi Sayadaw và nhiều tác giả khác

Dịch giả: Tỳ khưu Pháp Thông

Nguồn: Trung Tâm Hộ Tông

File MP3: nguồn Vô Môn Thiền Tự

Bản tiếng Anh:

  1. Nghiệp và Quả của Nghiệp

Tác giả: Sư Hộ Pháp

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

     5. Phước Thiện

Tác giả: Sư Hộ Pháp

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

  1. Tìm hiểu Phước Bố thí

Tác giả: Sư Hộ Pháp

Nguồn: Trung Tâm Hộ Tông

      7. Đức Phật và Phật Pháp

Tác giả: HT Narada Maha Thera – Tăng thống Phật giáo Srilanka

Dịch giả: Phạm Kim Khánh

Nguồn: Buddha Sasana

Bản tiếng Anh: The Buddha and his Teachings

      8. Vì sao tin Phật,

Chương 5, mục B

Tác giả: K. Sri. Dhammanada – Tăng thống Phật giáo Malaixia

Dịch giả: Thích Tâm Quang

Nguồn: Buddha Sasana

File MP3: nguồn chùa Hà Úc

Bản tiếng Anh: What Buddhists believe

      9. Đạo lý về Nghiệp

Trích Con đường hạnh phúc, HT Viên Minh

10. Nghiệp quả

Buổi tối thứ 16 (trích 30 ngày thiền quán, Joseph Goldstein)

11. Nghiệp quả

Trích Kinh nghiệm Thiền quán

Tác giả: Joseph Goldstein

Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên

Nguồn: Rộng mở Tâm hồn

Ghi chú: Mới có 03 chương đầu, còn thiếu 04 chương sau.

12. Vi Diệu Pháp toát yếu

Phần Không có tiến trình

      Nguyên tác: Abhidhammattha Saṇgaha

Tác giả: Bhadanta Anuruddhacariya

Dịch giả tiếng Anh: Nārada Mahā Thera

Dịch giả tiếng Việt: Phạm Kim Khánh

Nguồn: Buddha Sasana

Bản tiếng Anh: A Manual of Abhidhamma (Buddha Net)

13. Chúng sanh và Sanh thú

Tác giả: Dhamma Jotika

Dịch giả: tỳ khưu Giác Nguyên

Tham khảo thêm:

Bố thí, Phước thiện 

Đạo đức và Giới luật