Samanta

 1. Tinh hoa văn hóa dưỡng sinh

Bùi Hạnh Cẩn – Bích Hằng – Việt Anh biên dịch

Nguồn: Samanta

      2. Cái Dũng của Thánh Nhân

Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần

Phụ lục: Phép dưỡng sinh của Cương Điền

Điềm đạm cách ngôn

Nguồn: Liên mạng Việt Nam

      3. Bài Kinh cho người bệnh (Kinh Thất Giác Chi)

Tác giả: Sư Hộ Pháp

Nguồn: Buddha Sasana

4. Thất giác chi – Liều thuốc xóa đi mọi bệnh tật

Tác giả:

Dịch giả: Pháp Minh Trịnh Đức Vinh

Nguồn: Samanta

Bản gốc tiếng Anh

      5. Thư thầy trò số 58

Tác giả: HT Viên Minh

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

6. Nơi ấy cũng là bây giờ  và ở đây

Tác giả: Zon Kabat Zin

Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên

Nguồn: Buddha Sasana

      7. Phương pháp chữa bệnh bằng Thiền quán

     Tác giả: Mahasi Sayadaw

      Dịch giả: Sư Tăng Định

      Nguồn: Buddha Sasana

Tham khảo:

Giải thoát tâm thức

Nuôi dưỡng thiện tâm