Samanta
  1. An nhiên vô sự

Chương 1 sách Sống trong Thực tại

Tác giả: HT Viên Minh

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

MP3: Trung tâm Hộ Tông 

  1. Chấp nhận

Trích Kinh nghiệm Thiền quán

Tác giả: Joseph Goldstein

Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên

Nguồn: Rộng mở tâm hồn

  1. Kinh Nhất dạ hiền giả, Kinh Trung Bộ số 131

Dịch giả: HT Thích Minh Châu

4.        Nhan sắc thù diệu, Kinh Tương Ưng Bộ, chương I: Tương Ưng Chư Thiên, phẩm X. Rừng núi

Dịch giả: HT Thích Minh Châu

5.        Chương 1: Thiền – Lý do và Phương pháp

Trích Vô ngã Vô ưu

      Tác giả: Ayya Khem

Dịch giả: Diệu Liên Lý Thu Linh

Nguồn: Thư viện Hoa sen

6.        Chương 1: Căn bản pháp hành Thiền

Trích Từ Chánh Niệm đến Giác Ngộ

Tác giả: Ajahn Bram

Dịch giả: Nguyên Nhật Trần Như Mai

Nguồn: Thư viện Hoa sen