Samanta
  1. Trưởng lão Ni kệ

Tiểu Bộ Kinh tập 3, Khuddaka Nikya

Dịch giả: HT Minh Châu

Nguồn: Buddha Sasana

  1. Tương Ưng nữ nhân

Các bài Kinh nói về nữ nhân

Tương Ưng Bộ Kinh số 37

  1. Con gái đức Phật

(Hành trạng của chư Thánh ni và các cận sự nữ đặc biệt và thù thắng)

Tác giả: Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Nguồn: Khemarama

  1. Vấn đề phục hồi tỳ kheo ni trong Phật giáo Nguyên thủy

The Revival of Bhikkhuni Ordination in the Theravada Tradition

Tác giả: tỳ kheo Boddhi

Dịch giả: Trần Như Mai

Nguồn: Trang nhà Quảng Đức

  1. Các loại vợ

Tăng Chi Bộ Kinh, Bẩy Pháp, 7.2.1.10

  1. Nhân duyên đẹp xấu, quý tiện của người nữ

Tăng Chi Bộ Kinh, Bốn Pháp, XX Đại Phẩm,  4.4.5.7 Mallikā

  1. Sinh con gái

Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Kosala

  1. Ngập tràn ân phước

     (Dipa Ma – Cuộc đời và di huấn)

     Tác giả: Amy Schmidt

     Dịch giả: Thiện Nhựt

     Nguồn: Trang nhà Quảng Đức