Samanta
 1. Đức Phật và Phật Pháp

Tác giả: HT Nārada Mahā Thera
Dịch giả: Phạm Kim Khánh, Nguồn: Buddha Sasana
Bản tiếng Anh: The Buddha and his Teachings
Nguồn: Buddha Sasana

 1. Vì sao tin Phật

Tác giả: K. Sri. Dhammanada
Dịch giả: Thích Tâm Quang
Bản tiếng Anh: What Buddhists believe

 1. Phật pháp căn bản

Tác giả: Sayādaw U Sīlānanda
Dịch giả: Sư Khánh Hỷ
Hiệu đính: HT Kim Triệu
Link: Tập 1                 Tập 2

 1. Bát Chánh Đạo – Con đường đến Hạnh phúc

Tác giả: Bhante Henepola Gunaratana
Dịch giả: Diệu Liên Lý Thu Linh
Nguồn: Thư viện Hoa sen
Bản tiếng Anh: Eight Mindful Steps to Happiness Walking the Buddha’s Path
Nguồn: Wisdom Publication

 1. Con đường cổ xưa

Tác giả: Payissadi
Dịch giả: Tỳ kheo Pháp Thông
Nguồn: Buddha Sasana
Bản tiếng Anh: The Buddha’s ancient Path
Nguồn: Venerabilisopus

 1. 38 Pháp Hạnh phúc

Tác giả: Maha Thong Kham
Nguồn: Trung tâm Hộ Tông 

 1. Tìm hiểu Phước Bố thí

Tác giả: Sư Hộ Pháp
Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

 1. Hành giới

Tác giả: Sư Hộ Pháp
Nguồn: Trung tâm Hộ Tông 

 1. Phước Thiện

Tác giả: Sư Hộ Pháp
Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

 1. Nghiệp và Quả của Nghiệp

Tác giả: Sư Hộ Pháp
Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

 1. Chuyện cửa Thiền

Tác giả: Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

 1. Giảng giải Kinh Vô ngã tướng

Tác giả: Mahasi Sayadaw
Dịch giả: Phạm Kim Khánh
Nguồn: Buddha Sasana
Bản tiếng Anh: Discourse on Anattalakkhana Sutta
Nguồn: Saraniya 

 1. Pháp duyên khởi

Tác giả: Mahasi Sayadaw
Dịch giả: Phạm Kim Khánh
Nguồn: Buddha Sasana
Bản tiếng Anh: Discourse on Dependent Origination
Nguồn: Saraniya

 1. Giảng giải Kinh Chuyển Pháp Luân

Tác giả: Mahasi Sayadaw
Dịch giả: Tỳ khưu Pháp Thông
Nguồn: Thiền viện Viên Không
Bản tiếng Anh: Discourse on Wheel of Dhamma
Nguồn: Saraniya 

 1. Giảng giải Kinh Đoạn giảm

Tác giả: Mahasi Sayadaw
Dịch giả: Tỳ khưu Pháp Thông
Nguồn: Thiền viện Viên Không
Bản tiếng Anh: Discourse on Sallekha Sutta
Nguồn: Saraniya

 1. Chánh Kiến và Nghiệp

Ledi Sayadaw và nhiều tác giả khác
Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

 1. Phần mềm I-Dhammapada: Kinh Pháp Cú
 2. Vi Diệu Pháp toát yếu

Nguyên tác: Abhidhammattha Saṇgaha
Tác giả: Bhadanta Anuruddhacariya
Dịch giả tiếng Anh: Nārada Mahā Thera
Dịch giả tiếng Việt: Phạm Kim Khánh
Nguồn:
Buddha Sasana
Bản tiếng Anh: A Manual of Abhidhamma (Buddha Net)

 1. Một cuộc đời một vầng nhật nguyệt

(cuộc đời đức Phật), trọn bộ 06 tập
Tác giả: Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Bản mềm trên web 05 tập bản cũ (tương đương đến phần đầu tập 5 của bản mới)
Tập 1Tập 2Tập 3Tập 4Tập 5
Nguồn: Trung tâm Hộ Tông
Bản mềm phiên bản mới, trọn bộ 06 tập
Tập 1Tập 2Tập 3Tập 4Tập 5Tập 6
Nguồn: Trang nhà Quảng Đức
File MP3 phiên bản mới trọn bộ 06 tập:Tập 5, Nguồn: Trang nhà Quảng Đức 

 1. Tâm và Đạo

Tác giả: Ajahn Sumedho
Dịch giả: Susanta Nguyễn
Nguồn: Buddha Sasana

 1. Con đường Hạnh phúc

Tác giả: HT Viên Minh
Nguồn: Trung Tâm Hộ Tông

22. Bộ não của Phật

Tác giả: Tiến sĩ Rick Hanson và bác sĩ Richard Mendus
Dịch giả: Lê Thị Minh Hà, Nguyễn Hà Phương
Nguồn: Phương Quảng 

 

Tham khảo:
Tham khảo chung 2
Văn học Pāḷi