Samanta

1. Hôn nhân hạnh phúc

Tác giả: K. Sri. Dhammananda

Dịch giả: Sư Thiện Minh

Nguồn: Dhamma Aid Asia

  1. Hôn nhân Hạnh phúc

Trích Why Worry! – Sao phải lo lắng!

Tác giả: K. Sri. Dhammananda

Dịch giả: Pháp Minh Trịnh Đức Vinh

Nguồn: Samanta

  1. Các loại vợ

Tăng Chi Bộ Kinh, Bẩy Pháp, 7.2.1.10

  1. Kinh Thiện Sinh(Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt),  

Sigālovāda sutta, Trường Bộ Kinh 31

  1. Vợ chồng Sống chung

Tăng Chi Bộ Kinh, Bốn Pháp, 4.2.1.3 và 4.2.1.4

  1. Xứng đôi

Tăng Chi Bộ Kinh, Bốn Pháp, 4.2.1.5 và 4.2.1.6

  1. Thuật Yêu đương

Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần

Nội dung: Cách chọn bạn đời trước khi kết hôn

 

Tham khảo:

Ứng xử

Giáo dục