Samanta
 1. Vi Diệu Pháp hiện thực trong cuộc sống

Tác giả: Sư Hộ Pháp

Nguồn: Trung Tâm Hộ Tông

 1. Vi Diệu Pháp toát yếu

Tác giả: Bhadanta Anuruddhacariya

Narada Maha Thera chuyển dịch từ Pali sang Anh ngữ và chú giải

Dịch giả: Phạm Kim Khánh

Nguồn: Buddha Sasana

Bản tiếng Anh: Buddhism in daily life http://www.abhidhamma.org/buddhism_in_daily_life.htm

 1. Đạo Phật trong đời sống hàng ngày

Tác giả: Nina Van Gorkom

Dịch giả: Nhóm học trò của Achaan Sujin

Nguồn: Khemarama

Bản tiếng Anh: Buddhism in daily life

 1. Vi Diệu Pháp trong đời sống hàng ngày

Tác giả: Nina Van Gorkom

      Dịch giả: sư Thiện Minh

Nguồn: Buddha Sasana

Bản tiếng Anh: Abhidhamma in daily life 

 1. Giải thoát tâm thức

Trích Kinh nghiệm Thiền quán

Tác giả: Joseph Goldstein

Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên

Nguồn: Rộng mở Tâm hồn

Ghi chú: Mới có 03 chương đầu, còn thiếu 04 chương sau.

 1. Sống viên mãn kiếp này

(Những mẩu chuyện và lời dạy của ngài Munindra)

Tác giả: Mirka Knaster

Nguồn: Thư viện Hoa sen

Bản tiếng Anh: Living this life fully

File MP3: nguồn Vô môn Thiền tự

 1. Giảng giải Kinh Đoạn giảm

Tác giả: Mahasi Sayadaw

Dịch giả: Tỳ khưu Pháp Thông

Nguồn: Viên Không

Bản tiếng Anh: Discurse on the Sallekha Sutta

 1. Thư từ Ma vương (Mara) 

Tác giả: Venerable Punnadhammo

Nguồn: Samanta

Bản tiếng Anh: Letter from Mara

 1. Mở rộng cửa tâm mình

Tác giả: Ajahn Bram

Dịch giả: Chơn Quán Trần Ngọc Lợi

Nguồn: Thư viện Hoa sen

 1. Đoạn trừ lậu hoặc

Tác giả: Acharya Buddharakkhita

Dịch giả: Tỳ khưu Pháp Thông

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

Kinh Tất cả lậu hoặc (bản tiếng Anh): Sabbasava Sutta

 1. Thất giác chi: Liều thuốc xóa đi mọi bệnh tật

 Thất giác chi – Liều thuốc xóa đi mọi bệnh tật

Tác giả:

Dịch giả: Pháp Minh Trịnh Đức Vinh

Nguồn: Samanta

Bản gốc tiếng Anh:

 1. Tạng Vi Diệu Pháp

Nguồn Buddha Sasana

Tham khảo:

Tham khảo chung 2

Chướng ngại và phiền não

Tứ Chánh cần, Tứ như ý túc, Ngũ căn, Ngũ lực

Thất giác chi