Samanta

  1. Tứ như ý túc

Trích Kinh nghiệm Thiền quán

Tác giả: Joseph Goldstein

Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên

Nguồn: Rộng mở Tâm hồn

Ghi chú: Mới có 03 chương đầu, còn thiếu 04 chương sau.

  1. Tứ như ý túc

Tác giả: Thầy Viên Minh

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

  1. Giới thiệu về công ty Whole food

Nguồn: Samanta

Nguồn tiếng Anh: http://www.wholefoodsmarket.com/ (trang web của công ty Whole Food)

  1. Lời dạy của đức Phật về sự thành tựu trong gia đình, nơi công sở và ngoài xã hội

Tác giả: Bhikkhu Basnagoda Rahula

Dịch giả: Diệu Liên Lý Thu Linh và Diệu Ngộ Mỹ Thanh

Bản tiếng Anh: The Buddha’s Teachings on Prosperity at home at work in the world

  1. Kinh Bại vong

Tiểu Bộ Kinh, Kinh Tập

6.      Nhà Vua phi Pháp

Tăng Chi Bộ Kinh, Bốn Pháp

7.      Bảy Pháp làm cho không suy giảm

Tăng Chi Bộ Kinh, Bảy Pháp, Phẩm 3 Vaji (Bạt Kỳ)

  1. Làm việc với Pháp

Tác giả: U Jotika

Dịch giả: vô danh

Nguồn: Thực dưỡng Forum

     Bản tiếng Anh: Working Work with Dhamma

  1. Bốn loại tỉnh giác: lợi ích, thích nghi giới vực, chánh kiến

Trích Đại Niệm Xứ

Tác giả: U Silananda

Dịch giả: Sư Khánh Hỷ

Nguồn: Buddha Sasana

  1. Cuộc đời là một hành trình tâm linh

Tác giả: U Jotika

Dịch giả: Sư Tâm Pháp

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

  1. Khó khăn cuộc đời và trách nhiệm của con người

Tác giả: K. Sri. Dhammananda

Dịch giả: Thích Tâm Quang

Nguồn: VN Thư quán

  1. Những bước thăng trầm

Tác giả: HT Narada

Dịch giả: Phạm Kim Khánh

Nguồn: Buddha Sasana

13. Thiền Lâm Bảo Huấn

Hệ tư tưởng: Thiền Tông Trung Hoa

Tác giả: Thiền sư Diệu Hỷ, Thiền sư Trúc Am

Dịch giả: HT Thích Thanh Kiểm

Nguồn: Trang nhà Quảng Đức

14. Kham Nhẫn

Tác giả: Tiến sĩ Rick Hanson và Forrest Hanson

Dịch giả: Trịnh Thị Phương Liên, Nguyễn Hà Phương

Nguồn: Phương Quảng

15. Tích Tiểu Thành Đại 

Tác giả: Tiến sĩ Rick Hanson

Dịch giả: Nguyễn Hà Phương

Nguồn: Phương Quảng

 

Tham khảo:

Nghiệp – Nhân quả

Bố thí, Phước thiện

Đạo đức và Giới luật