Samanta
  1. Hướng dẫn Hành thiền

Tác giả: Mahasi Sayadaw

Dịch giả: Phạm Kim Khánh

Nguồn: Thư viện Hoa sen

  1. Hướng dẫn Hành thiền

Trích Hiểu biết trọn vẹn

Tác giả: U Silananda

Dịch giả: Sư Khánh Hỷ

Nguồn: Phật Pháp Chân thật blog

  1. Căn bản Thiền Minh sát

Tác giả: Mahasi Sayadaw

Dịch giả: Phạm Kim Khánh

Nguồn: Buddha Sasana

  1. Hướng dẫn Hành thiền

Trích Ngay trong kiếp sống này

Tác giả: U Pandita

Dịch giả: Sư Khánh Hỷ

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

MP3: Khemarama 

  1. Lợi ích của thiền hành

Tác giả: U Silananda

Dịch giả; Bình Anson

Nguồn: Buddha Sasana

  1. Hướng dẫn Hành thiền

Trích Thiền quán – Con đường của Tuệ giác

Tác giả: Joseph Goldstein & Jack Kornfield

Dịch giả: Pháp Minh Trịnh Đức Vinh

  1. Phương pháp thiền tập

Trích Kinh nghiệm Thiền quán

Tác giả: Joseph Goldstein

Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên

Nguồn: Rộng mở tâm hồn

  1. Bài vè Minh sát

Tác giả: sư Khánh Hỷ