Samanta

  1. Lời dạy của đức Phật về sự thành tựu trong gia đình, nơi công sở và ngoài xã hội

Chương 8: Giải quyết mâu thuẫn

Tác giả: Bhikkhu Basnagoda Rahula

Dịch giả: Diệu Liên Lý Thu Linh và Diệu Ngộ Mỹ Thanh

Bản tiếng Anh: The Buddha’s Teachings on Prosperity at home at work in the world

  1. Sáu yếu tố dẫn đến đời sống cộng đồng hòa hợp

Trích Vẻ đẹp cuộc sống dưới ánh sáng Tứ Diệu Đế

Tác giả: sư cô Pháp Hỷ (Dhammananda)

Nguồn: Dhamma Aid Asia

  1. Mùa an cư thứ 10

Sáu nguyên tắc sống hòa hợp

Bảy phương pháp dập tắt các cuộc tranh chấp

Trích  Một cuộc đời – Một vầng nhật nguyệt, tập 4

(cuộc đời đức Phật), trọn bộ 06 tập

Tác giả: Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Bản mềm trên web 05 tập bản cũ (tương đương đến phần đầu tập 5 của bản mới)

Tập 1Tập 2Tập 3Tập 4Tập 5

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

Bản mềm phiên bản mới, trọn bộ 06 tập

Tập 1Tập 2Tập 3Tập 4Tập 5Tập 6

Nguồn: Trang nhà Quảng Đức

File MP3 phiên bản mới trọn bộ 06 tập:Tập 5, Nguồn: Trang nhà Quảng Đức 

File MP3 phiên bản cũ: Tập 1, nguồn Pháp Âm Nguyên Thủy

  1. Hòa giải, đúng và sai

Trích Tâm và Đạo,

Tác giả: tỳ kheo THanissaro

Dịch giả: Liên Trí

  1. Kinh: khi nào tranh luận khó giải quyết
  1. Thói quen ngụy biện của người Việt

Nguồn: Buddha Sasana Blog

  1. Tranh luận

Tác giả: HT Viên Minh

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

​8. Phá hòa hợp Tăng

 

Tham khảo:

Đạo Đức – Giới luật