Samanta

1.      Thiện tri thức là toàn bộ đời sống phạm hạnh

Tương Ưng Bộ Kinh, tập 5 Thiên Đại Phẩm,

Tương Ưng Đạo, I. Phẩm Vô Minh

2.      Kinh Meghida, Tiểu Bộ Kinh, Phật tự thuyết, Chương 4, Phẩm Meghida

3.     Thiện tri thức

Trích Thanh tịnh Đạo

Tác giả: Buddhagosa

Dịch giả (Pāḷi sang Anh): tỳ kheo Ñānamoli

Dịch giả (Anh sang Việt): Thích nữ Trí Hải

Nguồn: Buddha Sasana

Bản tiếng Anh: The Path of Purification (Visuddhimagga)

4.      Những điều kiện của một vị Thầy tốt

Cây giác ngộ và dòng sông không trở lại

Tác giả: Thiền sư Sujiva

Bản tiếng Anh: The Tree of Wisdom – The River of No return

5.      Tương Ưng Bộ Kinh, tập 1: Thiên có kệ,

Tương Ưng Kosala, Phẩm thứ hai, Kinh Bện tóc,

(Làm thế nào biết ai đó là một vị giác ngộ hay không?)

6. Vai trò của vị Thầy

Trích Kinh nghiệm Thiền quán

Tác giả: Joseph Goldstein

Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên

7.  Sự cần thiết của vị Thầy

Trích Why Worry! Tại sao lại phải lo lắng

Tác giả: K. Sri. Dhammananda

Dịch giả: Pháp Minh Trịnh Đức Vinh

8.      Đức Phật là một bậc thiện tri thức

9.      Hãy là bậc thiện tri thức của nhau

10. Nhận diện tà sư

Tác giả: Gurugaveska

Dịch giả: Minh Thức

Nguồn: Samanta

Nguyên bản tiếng Anh: Are you a member of a Cult?

11. Sống viên mãn kiếp này

(Những mẩu chuyện và lời dạy của ngài Munindra)

Tác giả: Mirka Knaster

Nguồn: Thư viện Hoa sen

Bản tiếng Anh: Living this life fully

File MP3: nguồn Vô môn Thiền tự