Samanta
  1. Yêu thương con đúng cách

Tác giả: Bhikkhu Panyananda

Dịch giả: Phạm Hồng Phương, Nguyễn Thị Tuyết Mai

Nguồn: Samanta

Bản tiếng Anh: Love your children the right way

  1. Hạnh phúc gia đình

Tác giả: Narada Maha Thera

Dịch giả: Phạm Kim Khánh

Nguồn: Buddha Sasana

  1. Kinh giáo giới La Hầu La

Trung Bộ Kinh 61 

  1. Sự tích Tu Đà Cấp Cô Độc

Nguồn: Buddha Sasana

  1. Kinh Bại vong

Tiểu Bộ Kinh, Kinh Tập

  1. 38 Pháp Hạnh phúc

Tác giả: Maha Thong Kham

Nguồn: Trung Tâm Hộ Tông

File MP3: nguồn Pháp Âm Nguyên Thủy

  1. Con đường Hạnh phúc

Tác giả: HT Viên Minh

Nguồn: Trung Tâm Hộ Tông

  1. Lời dạy của đức Phật về sự thành tựu trong gia đình, nơi công sở và ngoài xã hội

Tác giả: Bhikkhu Basnagoda Rahula

Dịch giả: Diệu Liên Lý Thu Linh và Diệu Ngộ Mỹ Thanh

Bản tiếng Anh: The Buddha’s Teachings on Prosperity at home at work in the world àdasdf

  1. Thơ văn Nguyễn Trãi

Hệ tư tưởng: Nho giáo

Tác giả: Nguyễn Trãi

18 bài Gia huấn ca (Giáo dục Gia đình)

61 bài thơ Bảo kính Cảnh giới (Gương báu răn mình)

Nguồn: Thi viện

  1. Làm cha mẹ là một sự tu tập

Trích từ: “Nơi ấy cũng là Bây giờ và Ở đây”.

Tác giả: Zon Kabat Zinn

Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

11. Khóa thiền Tâm Từ, sư cô Pháp Hỷ hướng dẫn

Tham khảo:

Bố thí, Phước thiện

Đạo đức và Giới luật

Giới thiệu Đạo Phật

Đạo Phật cho trẻ em