Samanta
 1. Buddhavaṃsa Pali (Phật sử)

Dịch giả: sư Indacanda (Chánh Thân)

Nguồn: Tam Tạng Pali Việt

 1. Đức Phật và Phật Pháp

Tác giả: HT Narada Maha Thera – Tăng thống Phật giáo Srilanka

Dịch giả: Phạm Kim Khánh

Nguồn: Buddha Sasana

Bản tiếng Anh: The Buddha and his Teachings

 1. Một cuộc đời một vầng nhật nguyệt

(cuộc đời đức Phật), trọn bộ 06 tập

Tác giả: Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Bản mềm trên web 05 tập bản cũ (tương đương đến phần đầu tập 5 của bản mới)

Tập 1Tập 2Tập 3Tập 4Tập 5

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

Bản mềm phiên bản mới, trọn bộ 06 tập

Tập 1Tập 2Tập 3Tập 4Tập 5Tập 6

Nguồn: Trang nhà Quảng Đức

File MP3 phiên bản mới trọn bộ 06 tập:Tập 5, Nguồn: Trang nhà Quảng Đức 

 1. Đại Phật sử

Tác giả: Mingun Sayadaw (ngài Tam Tạng 1)

Dịch giả: sư Minh Huệ

 1. Một cuộc đời Một ngôi sao

(Cuộc đời ngài Xá Lợi Phất – Sariputta)

Tác giả: Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Nguồn: Đạo Phật ngày nay

 1. Trưởng lão Tăng Kệ

Bản dịch sư Indacanda

Nguồn: Tam Tạng Pāḷi Việt

 1. Trưởng lão Ni kệ

Bản dịch sư Indacanda

Nguồn: Tam Tạng Pāḷi Việt

 1. Chú giải Trưởng lão Tăng kệ, Trưởng lão Ni kệ

Bản dịch: HT Minh Châu

Nguồn: Buddha Sasana

 1. Con gái đức Phật

Tác giả: Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Nguồn: Thư viện Hoa sen

Nguồn: Khemarana (MP3)

 1. Sadi Trưởng lão

Tác giả: Minh Đức Triều Tâm Ảnh

 1. Trưởng lão Buddhaghosa – Nhà chú giải Kinh điển Pāḷi

      Tác giả: Bimala Charan Law

 

Nguồn: Buddha Sasana

 1. Dipa Ma – Cuộc đời và di huấn (Ngập tràn ân phước)

Tác giả: Amy Schmidt

Dịch giả: Thiện Nhựt

Nguồn: Buddha Sasana

 1. Thắp lửa tâm linh

Cuộc đời và hành trạng ngài Hộ Tông – Sơ Tổ Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam

Tác giả: Minh Đức Triều Tâm Ảnh

Nguồn: Huyền Không Sơn Thượng

 1. Sống viên mãn kiếp này

(Những mẩu chuyện và lời dạy của ngài Munindra)

Tác giả: Mirka Knaster

Nguồn: Thư viện Hoa sen

Bản tiếng Anh: Living this life fully

 1. Đại Đệ tử Phật, Nyanaponica Thera và Helmuth Hecker, hiệu đính Bhikkhu Bodhi

16. Các trưởng lão Nguyên thủy tại Việt Nam