Samanta
  1. 10 ba la mật,

Trích Sống trong thực tại

Tác giả: HT Viên Minh

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

File MP3: nguồn Trung Tâm Hộ Tông

  1. Pháp hạnh Ba la mật tập 1

Tác giả: Sư Hộ Pháp

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

  1. Pháp hạnh Ba la mật tập 2

Tác giả: Sư Hộ Pháp

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

  1. Pháp hạnh Ba la mật tập 3

Tác giả: Sư Hộ Pháp

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

  1. Thập độ

Tác giả: HT Hộ Tông

Nguồn: Buddha Sasana

  1. Sống viên mãn kiếp này

(Những mẩu chuyện và lời dạy của ngài Munindra)

Tác giả: Mirka Knaster

Nguồn: Thư viện Hoa sen

Bản tiếng Anh: Living this life fully

File MP3: nguồn Vô môn Thiền tự

  1. Cỗ xe đại giác

Tác giả: Pa Auk Sayadaw

Dịch giả: Sư Pháp Thông

Nguồn: (MP3): Viên Không

  1. Ngay trong kiếp sống này

Tác giả: U Pandita

Dịch giả: Sư Khánh Hỷ

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

Bản tiếng Anh: In this very life

File MP3: nguồn Tịnh An Lan Nhã (Khemarama)