Samanta

Thiền bảo hộ bao gồm bốn loại:

 • Niệm ân đức Phật
 • Thiền Tâm Từ
 • Quán tưởng sự ô trược của thân
 • Quán tưởng sự chết.
 1. Pháp hành Thiền Định

Tác giả: Sư Hộ Pháp

Nguồn: Trung Tâm Hộ Tông

 1. Hạnh phúc an lành tâm Từ

Tác giả: Sư Hộ Pháp

 1. Sống với tâm Từ

Tác giả: Sharon Salzberg
Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên

 1. Niệm rải Tâm Từ

Ban tu thư Như Lai Thiền viện sưu tầm

 1. Ngôi nhà thật sự

Tác giả: Ajahn Chah

Dịch giả: Phạm Kim Khánh

Nguồn: Thư viện Hoa sen

 1. Tìm hiểu Pháp môn niệm Phật

Tác giả: Sư Hộ Pháp

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

 1.  Tăng Chi Bộ Kinh, Một Pháp – Niệm Phật

Tham khảo:

Vô thường và Cái chết

Tam tướng: Vô thường, Khổ, Vô ngã

Tứ vô lượng tâm: Từ,Bi, Hỷ, Xả

Niềm tin và quy y Tam Bảo