Samanta

  1. Thực tại hiện tiền

Tác giả: HT Viên Minh

Nguồn: Trung tâm Hộ Tông

File MP3: nguồn Trung Tâm Hộ Tông

  1. Giảng giải Kinh Vô ngã tướng

Tác giả: Mahasi Sayadaw

Dịch giả: Phạm Kim Khánh

Nguồn: Buddha Sasana

Bản tiếng Anh: Discourse on Anattalakkhana Sutta

  1. Giảng giải Kinh Chuyển Pháp Luân

Tác giả: Mahasi Sayadaw

Dịch giả: Tỳ khưu Pháp Thông

Nguồn: Viên Không

Bản tiếng Anh: Discourse on Wheel of Dhamma

  1. Chẳng có ai cả

Tác giả: Ajahn Chah

Dịch giả: Sư Khánh Hỷ

Nguồn: Buddha Sasana

Bản tiếng Anh: No Ajahn Chah

  1. Ba đặc tính của đời sống

Thiền quán Con đường của Tuệ giác

Tác giả: Joseph Goldstein, Jack Kornfield

Dịch giả: Pháp Minh Trịnh Đức Vinh

  1. Vô ngã

Trích Kinh nghiệm Thiền quán

Tác giả: Joseph Goldstein

Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên

Nguồn: Rộng mở Tâm hồn

Ghi chú: Mới có 03 chương đầu, còn thiếu 04 chương sau.

7.      Ba đặc tướng của đời sống

      Trích: Người Phật tử và con đường tu Phật

Tác giả:  Phạm Kim Khánh

Nguồn: Buddha Sasana

 

Tham khảo:

Thập nhị Nhân duyên

Tứ Diệu Đế

Vô thường và Cái chết