Samanta

Phần  Dưỡng sinh bao gồm các mục sau:

Nguyên lý chung, nếp sống 

Dưỡng tâm 

Dưỡng thân

Hỏi đáp

 

Tham khảo thêm việc ứng dụng Đạo Phật vào cuộc sống trong phần Sống Đạo