Samanta
Phật Pháp cơ bản

Phần Phật Pháp cơ bản bao gồm các mục sau:

 1. Kinh tham khảo 1
 2. Sách tham khảo 1
 3. Giới thiệu Đạo Phật
 4. Niềm tin và quy y Tam Bảo
 5. Nghiệp – Nhân Quả
 6. Bố thí – Phước thiện
 7. Đạo đức – Giới luật
 8. Thiểu dục – Tri túc (Ít muốn – Biết đủ)
 9. Tứ vô lượng tâm: Từ, Bi, Hỷ, Xả
 10. Vô thường và Cái chết
 11. Tứ Diệu Đế
 12. Tam tướng: Vô thường, Khổ, Vô ngã
 13. Pháp Duyên Khởi
 14. Tâm lý học Phật giáo

Phần Phật Pháp cơ bản là một trong hai thư mục chính của Thư viện cộng đồng. Xin tham khảo thêm về Thư viện cộng đồng và các phấn khác của Thư viện trong các đường link sau:

Thư Viện Cộng Đồng

  1. Phật Pháp cơ bản: Trong phần này chúng tôi sẽ cố gắng giới thiệu bao quát các tác phẩm hay, quan trọng của các tác giả đương thời và hiện có tác phẩm ở Việt Nam để độc giả có thể nắm vững những kiến thức cơ bản của Phật giáo Nguyên thủy. Các tác giả chủ yếu bao gồm: các thiền sư mà pháp hành của họ được giới thiệu trong phần Thiền học và các tác giả chuyên viết về Phật Pháp cơ bản như sư Hộ Pháp và các trưởng lão Srilanka: HT Narada, HT K. Sri. Dhammananda, HT Payisadi.
  2. Thiền học: Trong phần này, chúng tôi giới thiệu về thiền Vipassana qua ba truyền thống chính là Mahasi  Sayadaw (Mahasi Sayadaw, U Pandita, U Silananda, HT Kim Triệu, Sujiva …); Thiền trong rừng Thái Lan (AjahChah, Ajahn Bram, Thanissaro …); kết hợp giữa hai truyền thống trên (JosephGoldstein và Jack Kornfield) và Huyền Không (HT Viên Minh) và một vài tác phẩm đặc sắc của một số thiền sư đương đại khác như : Henepola Gunaratana, Aya Khema  …
  3. Văn học Pāi: Tam Tạng thánh điển Pali (bản gốc, bản dịch tiếng Việt của HT Minh Châu, bản dịch của sư Indacanda (sư Chánh Thân), bản dịch một số ngôn ngữ khác nhất là tiếng Anh và đặc biệt kèm theo là phần mềm đọc Tam Tạng, các hướng dẫn về tra cứu kinh điển, từ điển Pali-Việt, font chữ …
  4. Lịch sử Phật giáo (Phật sử)
  5. Tinh văn: Đây là sẽ phần chọn lọc những đoạn trích hay tác phẩm hay của các truyền thống, hệ tư tưởng khác như Phật giáo Đại thừa, Lão Tử, Nho giáo ….
  6. Câu hỏi thường gặp