Samanta

Phần Gia đình gồm 03 mục sau:
Hôn nhân: tình yêu, lập gia đình, quan hệ vợ chồng Ứng xử: Quan hệ ... Xem thêm

—Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, các cha mẹ được các con đảnh lễ cúng dường ở trong nhà, những gia đình ấy được xem là giống như Phạm thiên. Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, các cha mẹ được các con đảnh lễ cúng dường ở trong nhà, những gia đình ấy được xem là giống như bậc Ðạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, các cha mẹ được các con đảnh lễ cúng dường ở trong nhà, nhữn... Xem thêm

Tương Ưng Bộ Kinh, Tương Ưng Kosala

Xem thêm


Tăng Chi Bộ Kinh, Bốn Pháp, XX Đại Phẩm,  4.4.5.7 Mallikā

(VII) (197) Mallika

Xem thêm

Page 1 of 3123